Sunday, 8 September 2013

माझा दाजीबामी माझ्या ताई कडे होळी साजरी करण्यासाठी आले होते. ताई चे घर लहान असल्यामुळे रात्री ताई , दाजीबा आणि मी एकाच खोलीत झोपलो होतो मला काही चैन पडेना व झोपही येईना. तोच माझे लक्ष दाजी न कडे गेले तो लिंगाशी चाळा करीत पलंगावर झोपले होता. . ते मी पाहत होते. मी जागी आहे हे त्याला समजले. मग तो जास्तच चवताळला होता. त्याने पुढचा मागचा काही एक विचार न करता मला पलंगावर झोपण्यासाठी ये असे कानात सांगितले. मी फार घाबरले होते. मी त्याच्या सांगण्याप्रमाणे पलंगावर झोपायला जात नाही ते पाहून तोच माझ्याजवळ येऊन झोपला. ताई माझ्या अगदी जवळ होती. आता काय करावे काही सुचेना. मी हळूच आईपासून थोडीशी दूर झोपले. तो माझ्या शरीराशी चाळे करू लागला. मी बोलू शकत नव्हते. ओरडले तर आजूबाजूंच्या झोपड पट्टीत आपली बे अब्रू होणार. गप बसावे तर दाजीबा पुढे जे काही करेल ते निमुटपणे करू द्यावे झाले. दाजीबाने माझ्या छातीवरून हात फिरवला व बेम्बीवरून पोटावरून व साडीच्या आत हात घालून योनिवरून तळ हात फिरविला. मला सर्व काही विचित्र वाटत होते. पण शरीर सुखावत होते. त्याने माझ्या चोळीची बटणे काढली व ब्राचे हूक काढून स्तन दाबू लागला.

हळू हळू मी पेटू लागले होते. माझ्या योनीत गोड गोड भावना सुरु झाल्या. मी कासोटा सोडला. तो आता माझ्या मंड्या व जान्घेवर हळुवार हात फिरवीत होता. मी त्याच्या लिंगाला वरून हात लावला. लिंग तहात व कडक झाले होते. मी त्याची लुंगी फेडली व लंगोटी वजा चड्डी काढली. त्याचे लिंग चोलताना मला थोडी श्रम वाटली होती. पण गोडी हि वाटत होती. रोज हे लिंग बहिणीच्या योनीत तो रात्री घालत असे. बहिण हि आवडीने घालून घेत असे. दोघांची रात्री झटापट झाल्याने अंधारात आवाजाने काळात असे. पण प्रत्यक्ष माझ्यावर ओढवला. आपणही काय मजा आहे ते चाखून बघू.

मी त्याला चुंबने घेऊन व लिंग चोळून पेटविले होते. तो आता मांड्यांवर बसून स्तन दाबीत होता. मधून मधून चोखत होता. तो आता कामांध झाला होता. त्याने धुस्मुसले पाने लिंग योनीवर घासून आत घालण्याचा प्रयत्न केला पण माझी योनी कोवळी व नाजूक होती. मी हि हाताने फाकावली व त्याचे लिंग आत घालू दिले . दाजीबा आता लिंग आतबाहेर करू लागला व दणके देत होता. जोशाने तो सारखे काचाके मारीत होता. मला मनातून अंदान्दाच्या कळ्या फुटत होत्या. पण लिंगाचा जोर योनीला हवा हवासा वाटत होता. मी हि ढुंगण हलवून त्याला साथ पूर्णपणे देत होते.

मित्रानो, आज संध्याकाळच्या वेळेस लोकल मधून येत होतो. त्यावेळी घडलेला प्रसंग. डब्यात जास्त गर्दी नव्हती. पण बसायलाही जागा नव्हती. समोरच्या सीट वर एक यु. पी. ची गृहिणी अंदाजे ३५ ची, चौथ्या सीट वर बसली होती. यु. पी. ची असली तरी गावठी नव्हती पण हाई क्लास पण नव्हती. सहावारी गोल साडी नेसली होती. ती होती आडदांड. भरीव शरीर. योग्य ठिकाणी योग्य वाढलेली. साडीच्या पदरावर छातीवर घट्ट ब्लाउजमुळे स्तनाचा उभार दिसत होता. ती चौथ्या सीट वर अशाप्रकारे बसलेली होती कि तिसऱ्या सीट वरच्या पुरुषाला वाटावा तोच चौथ्या सीट वर बसला आहे. तो बिचारा अगदीच आखडून बसला होता. सुरुवातीला बिचारा वाटणारा तो नंतर चांगलाच वस्ताद निघाला. त्याचे प्रताप पाहून मला त्याचा हेवा वाटला.
तिसऱ्या सीट वर आखडून बसलेल्याचा त्याने पुरेपूर फायदा घेतला. ती त्याच्या डाव्या बाजूला बसली होती. चौथ्या सीट वर बसल्यामुळे ती बाहेरच्या बाजूला तोंड करून बसली होती त्यामुळे तिची त्यच्याकडे पाठ होती. महाशयांनी मग आपल्या हाताची घडी घातली त्यामुळे त्याच्या उजव्या हाताची बोटं तिच्या दिशेने आली. ती चिकटून बसल्यामुळे त्याची बोटं तिच्या स्तनाच्या बाजूला स्पर्श करत होती. स्तनाचा स्पर्श होताच तो स्तब्ध झाला. बोटं थोडी सुद्धा हलवली नाहीत. तो परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेत होता. हळू हळू त्याचा धीर चेपला आणि त्याची बोटं थोडी आणखी पुढे सरकली आणि त्यांनी तिच्या स्तनाच्या फुगीर भागाला स्पर्श केला. ब्लाउज जरी असला तरी तिच्या मऊ स्तनांचा स्पर्श त्याला सुखावत होता. तुम्हाला यु. पी च्या स्त्रियांची देहयश्ठी माहित असेलच. त्यावरून तिच्या स्तनांच्या आकाराची कल्पना करा. अंदाजे १५ ते २० मिनिट तो ही मजा लुटत होता. थोड्या वेळाने तो हाताची घडी तशीच ठेवून थोडा पुढे झुकला. त्यामुळे त्याची बोटं आता स्तनांच्या खाली जिथे कमरेच्या वरचा उघडा भाग असतो तिथे स्पर्शू लागली. त्याने तो आणखीच सुखावला. त्याच्या चेहऱ्यावर स्वर्गीय आनंदाची भावना होती. आणि मी इथे त्याची मजा पाहून तापत होतो आणि जळत होतो. माझी नजर त्याच्या बोटांवरून हटत नव्हती. थोड्या थोड्या वेळाने तो असाच पुढे मागे करत कधी तिच्या स्तनांना तर कधी उघड्या कमरेला स्पर्श करत होता. नंतर त्याने आणखी खाली झुकत तिच्या नितम्बना स्पर्श केला आणि तो बेभान झाला. त्याने बोटांनी तिचे नितंब हलकेच दाबले. तो प्रकार त्याने स्तनांना ही केला. थोड्या वेळाने समोरची सीट रिकामी झाली आणि ती बाई तिथे बसली. त्यामुळे त्याचा हिरमोड झाला आणि माझाही. पण तो प्रसंग आठवून अजूनही माझा ताठ होतो. आणि त्या बाईला मी माझ्या शरीराखाली ठेवून...